Vacatures Contact

Disclaimer

Voordat u deze website gebruikt…
Op onze internetpagina vindt u relevante informatie over Stichting Woonwenz (Kamer van Koophandel nummer 12012275), wie wij zijn, wat we voor u kunnen doen en hoe we dat doen. Woonwenz verleent u hierbij toegang tot de websites onder de domeinnaam www.woonwenz.nl. Aan het gebruik van deze websites en al haar onderdelen zijn de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze websites wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van www.woonwenz.nl en al haar onderdelen.

We hebben deze websites met zorg samengesteld en zullen deze met dezelfde zorg onderhouden. Dit betekent echter niet dat de informatie op deze sites geen onjuistheden kan bevatten. Eerder geplaatste informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd of achterhaald zijn door bijvoorbeeld gewijzigd beleid. Leest u daarom onderstaande voorwaarden aandachtig door.

Informatie door, over en van derden
Het is mogelijk dat de website applicaties en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. Woonwenz is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers en/of bezoekers van de website. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en bestemd voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze websites. Woonwenz is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de websites.
Eventuele op deze websites verstrekte informatie over, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Woonwenz te evalueren.

Beveiligingssystemen
Woonwenz spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Woonwenz legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van deze websites, die ontstaat door het gebruik van haar systemen door een derde.
Voor een correcte werking van de websites kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of u de nieuwste versie van uw browser heeft, kunt u terecht op de website van uw internetprovider. Daar vindt u zo nodig (gratis) updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Opnemen telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen met het oog op training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze geluidsopnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

Registratie social media
Met het starten van een chat / plaatsen van een bericht op social media geeft u ons toestemming dit gesprek te registreren. Hiervoor kunnen we bij een eventueel vervolg de historie bekijken. Daarnaast meten wij de kwaliteit om deze service te verbeteren.

Camerabeelden
Woonwenz heeft, voor zover door haar nodig geacht, haar kantoor en sommige verhuurcomplexen uitgerust met camerabewaking. De opgenomen beelden worden slechts een korte termijn bewaard. De -preventieve- inzet van camerabewakingssystemen heeft ten doel het vergroten van de veiligheid van het personeel, bezoekers en alle andere personen en middelen die aan de zorg van Woonwenz zijn toevertrouwd. De beelden worden niet gebruikt en/of uitgelezen als daar geen aanleiding toe is. De opgenomen camerabeelden worden nimmer gepubliceerd. Bij een eventueel incident kan de cameraregistratie gebruikt worden ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, folders, pdf’s, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Woonwenz dan wel van andere partijen. Het is verboden het materiaal op deze sites (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Woonwenz.

Privacy
Alle door u op de websites ingevoerde gegevens worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG. Woonwenz behandelt deze gegevens vertrouwelijk en verwijst naar de privacyverklaring. De disclaimer en privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

Overige bepalingen
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Mocht u op deze websites een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wil laten weten; via de contactpagina of via infowoonwenznl.