Anti-drugsbeleid

Regelmatig kunt u via de media vernemen dat in een woning een inval plaats heeft gevonden in verband met drugsoverlast. Behalve de strafrechtelijke vervolging heeft dit voor onze huurders nog andere gevolgen. Zo vragen wij bij de rechter altijd een ontbinding van de huurovereenkomst aan als er sprake is van het (o.a.) kweken, bereiden of verkopen van drugs in onze woningen. Behalve strafrechtelijke vervolging kunnen huurders dus ook hun woning kwijtraken. 

Lees hieronder meer. 

Artikel 6.8
Woonwenz heeft in artikel 6.8 van de Algemene Voorwaarden die bij de huurovereenkomst horen het volgende bepaald "Het is huurder ten strengste verboden om in het gehuurde, danwel in de directe woonomgeving van het gehuurde, middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 der Opiumwet te kweken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben danwel te vervaardigen, zulks op straffe van onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst. Deze bepaling geldt in gelijke mate voor huisgenoten en/of derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Voor de toepassing van deze bepaling maakt het in geval van een politie-inval geen enkel verschil of er sprake is van handelshoeveelheden dan wel gebruikershoeveelheden.  Indien huurder handelt in strijd met dit verbod is huurder aan verhuurder onmiddellijk een niet voor matiging vatbare opeisbare boete van € 5.000,-- verschuldigd, te vermeerderen met de door huurder op grond van artikel 16 verschuldigde onmiddellijk opeisbare boete voor iedere dag dat de overtreding (voort)duurt, met een maximum van € 15.000,--. Tevens wordt aan huurder en overige betrokkenen gedurende een periode van 5 jaar geen andere woonruimte door verhuurder ter beschikking gesteld gerekend vanaf de datum dat de huurovereenkomst is beëindigd.”

Ontbinding van de huurovereenkomst
Wanneer een huurder zich niet houdt aan artikel 6.8 wordt in alle gevallen via de rechter een ontbinding van de huurovereenkomst gevraagd. In vrijwel alle zaken die Woonwenz aan de rechter heeft voorgelegd is de huurovereenkomst daadwerkelijk ontbonden en heeft de huurder de woning moeten verlaten. In geval van drugsgerelateerde zaken wordt gedurende een periode van 5 jaar geen andere woonruimte door Woonwenz ter beschikking gesteld. De termijn van 5 jaar geldt ook voor woningzoekenden die geen huurder zijn (geweest) van Woonwenz en zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaande bij een andere verhuurder.

Deel deze pagina