Actuele stand van zaken Q4

Publicatiedatum: 15-06-2009

De stadsvernieuwing Q4 is, voor wat betreft het Blok Bergstraat, in een verdere fase beland. Het voorlopig ontwerp ligt voor advies bij de Commissie Stadskwaliteit, na de zomer wordt gesloopt en de woningstichting hoopt spoedig een realiseringsbeslissing te kunnen nemen.

Inmiddels is de stadsvernieuwing in Q4, voor wat betreft het Blok Bergstraat, in een verdere fase beland. Het voorlopig ontwerp is gereed en na de zomer worden de huidige woningen gesloopt. Wanneer de bouw van de nieuwe woningen exact start, is niet met zekerheid te zeggen, aangezien Woningstichting Venlo-Blerick nog niet weet wanneer bouwvergunning verleend wordt en wanneer er aanbesteed kan worden. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten kan de woningstichting dan pas een definitieve realiseringsbeslissing nemen.

Voorlopig ontwerp
De afgelopen maanden is Woningstichting Venlo-Blerick bezig geweest met het ontwerpen van het nieuwe Blok Bergstraat, het gebied tussen Lichtenberg, Helschriksel, Kwietheuvel en Bolwaterstraat. Verschillende architecten hebben diverse, individuele woningen ontworpen met een hoge kwaliteit, waarbij ook rekening gehouden is met mogelijkheden om wonen en werken te combineren. In het plan is ook een bijzondere woning, ontworpen op basis van de Cradle to Creadle principes, opgenomen.
Het voorlopig ontwerp van het Blok Bergstraat is inmiddels voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De woningstichting is in afwachting van het oordeel van deze commissie.

Dure stadsvernieuwing
Met dit plan steekt de woningstichting haar nek ver uit. Rekening houdend met de steeds hoger gestelde kwaliteitseisen voor Q4, de mogelijkheid om wonen en werken te combineren en de technische eisen vanwege hoogteverschillen, is het een ambitieus, maar duur plan geworden. Ieder pand kost de woningstichting gemiddeld twee tot drie ton aan stichtingskosten. Dat geld moet geleend worden van de bank. Bij een rente van vijf procent zouden deze panden zo’n 1.200 euro huur per maand moeten opbrengen om alleen al de kosten van de financiering eruit te krijgen. Maar er is ook afgesproken dat de woningen in het Blok Bergstraat zoveel mogelijk onder de huurtoeslaggrens moeten blijven. Dus maximaal 530 euro. Deze huur kan niet eens de helft van de totale kosten dekken. Hiermee overschrijden de investeringen de bedragen die in het Strategisch Akkoord met de gemeente Venlo zijn vastgelegd. De plannen die er nu liggen voor het Blok Bergstraat zijn dan ook het uiterste waartoe de woningstichting bereid is te gaan.
Woningstichting Venlo-Blerick investeert voortdurend onrendabel (met verlies) bij stadsvernieuwing. Zolang er op de lange termijn maar perspectief is. Wil de stadsvernieuwing kans van slagen hebben, dan moet er ook in de straten en huizenblokken rondom Blok Bergstraat iets gebeuren. De gemeente is daarom bezig om marktpartijen en commerciële ontwikkelaars te interesseren om in Q4 te investeren, hoogwaardig en met een architectuur die recht doet aan de wijk.

Planning
Woningstichting Venlo-Blerick hoopt dat haar ontwerp voor het Blok Bergstraat binnenkort wordt goedgekeurd, zodat er een definitief ontwerp gemaakt kan worden en de voorbereiding voor de aanvraag bouwvergunning kan starten. Dan kan de woningstichting pas definitief een investeringsbeslissing nemen. Zoals het er nu naar uitziet schat de woningstichting in dat bij verder vlot verloop en bij haalbaarheid van de plannen, de bouw in de zomer van 2010 kan starten.

Deel deze pagina