Geen extra huurverhoging merendeel huurders

Publicatiedatum: 21-04-2016

Deze week ontvangen alle huurders de jaarlijkse brief met daarin de nieuwe huurprijs voor 2016-2017. We hebben besloten om het huurverhogingsvoorstel van het Kabinet grotendeels niet door te voeren voor circa 94% van haar huurders. Hiermee willen we de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk houden.

Huurders niet de dupe van rijksbeleid
We willen, net als voorgaand jaar, niet dat de huurders de dupe worden van het rijksbeleid. Woningcorporaties betalen ieder jaar forse heffingen aan het rijk en als gedeeltelijke compensatie biedt het kabinet de corporaties de mogelijkheid om jaarlijks de huur extra te verhogen bovenop het inflatiepercentage. Net als twee jaar geleden hebben we afgelopen jaar fors ingezet om de bedrijfslasten te verlagen, welke de afgelopen jaren met circa 10% zijn afgenomen.
Mede daarom kunnen we het ons permitteren om, ondanks het betalen van de heffing, geen maximale huurverhoging te moeten doorzetten en niet te hoeven besparen op onderhoud of nieuwbouw. De huurders profiteren daarvan. De komende jaren zetten we in op het verder beperken van de woonlasten van onze huurders. Tot en met 2021 worden er nog vele miljoenen geïnvesteerd om veel huurwoningen (nog) energiezuiniger te maken.
Door het grotendeels niet doorvoeren van de huurverhoging missen we jaarlijks circa € 600.000 aan extra huurinkomsten en kan met eerder genoemde maatregelen het onderhouds- en bouwprogramma toch worden voortgezet.

Kabinetsvoorstel
Het kabinet heeft, zoals ook in voorgaande jaren, gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor sociale huurwoningen gelden drie maximale huurverhogingspercentages, gebaseerd op het huishoudinkomen over 2014. Voor huishoudens met een inkomen tot € 34.678,-, onze primaire doelgroep, geldt een maximale verhoging van 2,1%. Voor middeninkomens tussen de € 34.678 en € 44.360 geldt 2,6% en voor inkomens boven de € 44.360 is 4,6% van toepassing. Hiermee wil het kabinet scheefwonen tegengaan. Hiervan is sprake als een huishouden met een inkomen boven de € 34.678 in een sociale huurwoning woont, terwijl deze woningen eigenlijk bedoeld zijn voor mensen met een krappere beurs. Het extra verhogen van de huur van scheefwoners moet doorstroming bevorderen.

Huurverhogingsbesluit Woonwenz
We hebben besloten het kabinetsvoorstel vrijwel los te laten en de huur van de meeste huurders slechts met het inflatiepercentage te corrigeren (dit jaar 0,6%). De inflatie betreft de jaarlijkse toename van het Nederlands prijspeil en is als compensatie voor de gestegen kosten van alle producten en diensten in Nederland.

Echter gaan we wel mee in het kabinetsvoorstel om voor huurders met een inkomen boven de
€ 44.360, die in een sociale huurwoning wonen, het maximale huurverhogingspercentage van 4,6% toe te passen. Dit betreft circa 6% van de huurders. We committeren ons aan het kabinetsbeleid dat sociale huurwoningen in de eerste plaats bedoeld zijn voor de sociale doelgroep, omdat de prijs van deze woningen kunstmatig laag wordt gehouden. Directeur-bestuurder Frank van Engelen: “Gemiddeld vragen corporaties slechts 70,4% van wat de woning eigenlijk aan huur op kan brengen. Wij zitten daar met 66,4% zelfs nog onder. We vinden het belangrijk dat deze “gesubsidieerde” woningen primair beschikbaar zijn voor mensen die een vrije sectorwoning of een koopwoning niet kunnen betalen. De middeninkomens, die feitelijk ook scheef wonen, sparen we, omdat wij vinden dat deze groep onvoldoende bediend kan worden op de vrije huurmarkt.”

Afgelopen maand heeft de huurdersbelangenvereniging (HBV) positief ingestemd met het besluit over de huurverhoging.

Lees de huurkrant of meer informatie op de pagina Huurverhoging.

Deel deze pagina