Gemeente en corporaties sluiten nieuw Strategisch Akkoord

Publicatiedatum: 27-01-2012

De drie Venlose woningcorporaties, Antares, Urbanus en Woonwenz, en de gemeente Venlo slaan ook de komende jaren de handen ineen. Daarvoor zijn in een nieuw strategisch akkoord (STRAK2) afspraken gemaakt tot en met 2015.

Het meest in het oog springend is het besluit van de corporaties om prioriteit te geven aan de versterking van het centrum en het behoud van de leefbaarheid in dorpen en wijken.

De Raden van Toezicht van de corporaties hebben inmiddels ingestemd met het STRAK2. In februari moet de gemeenteraad nog instemmen met het akkoord. In het eerste kwartaal van 2012 worden overeenkomsten opgesteld waarin ambities vertaald worden naar uitvoerbare initiatieven, activiteiten en projecten.

Behoud van leefbaarheid in dorpen en wijken
Frank van Engelen; "Blijvend investeren in de dorpen en wijken is Gemeente en corporaties sluiten nieuw Strategisch Akkoordnoodzakelijk om deze op orde te brengen of te houden en mede om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te waarborgen, zoals bijvoorbeeld in Blerick en Arcen." Er is een vernieuwde wijken aanpak nodig om de leefbaarheid in dorpen en wijken te behouden. Bewoners, corporaties, gemeente en maatschappelijke organisaties maken daarbij gebruik van de Leefbaarometer. Dit landelijk ontwikkelde instrument geeft zicht op de stand van zaken in de wijken (maar ook buurten en straten), uitgesplitst naar een zestal aspecten: bevolkingssamenstelling, woningvoorraad, veiligheid, openbare ruimte, voorzieningen en sociale samenhang.

De leefbaarometer is daarmee een belangrijk instrument bij een wijkenaanpak met meer focus en samenhang. Bovendien zal zelfwerkzaamheid en zelfbeheer van de bewoners een hoeksteen vormen in de nieuwe wijkenaanpak.

Investeren in het centrum
De corporaties hebben aangegeven binnen hun mogelijkheden bij te dragen aan het doorontwikkelen van het centrum. Concreet betekent dit dat de corporaties inzetten op het wonen in de binnenstad, studentenhuisvesting en het behoud van cultuur historisch erfgoed. Nedinsco, La Belle Alliance', 't Kerkepäörtje, de Jacobskapel en 't Ald Weishoès zijn daar voorbeelden van. Dat laatste beperkt zich overigens niet tot het centrum. Ook in Belfeld staat het behoud van cultuurhistorie hoog in het vaandel. Voor de investeringen in het stedelijk centrum zullen ook de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk vastgoedmanagement verkend worden om de ontwikkelingen binnen het centrum, met name Q4, te sturen.

In de nieuwe afspraken ligt de focus op de versterking van het centrum en het behoud van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Wethouder Beurskens: “Ik ben erg blij met deze afspraken. Onze dorpen en wijken zijn grotendeels op orde en moeten vooral op orde blijven. Maar willen we als stad vooruit, dan moeten we priGemeente en corporaties sluiten nieuw Strategisch Akkoordoriteit leggen bij ons stedelijk centrum. Daar ligt voor Venlo de sleutel tot succes.”

In 2007 hebben de woningbouwcorporaties en de gemeente een eerste STRAK gesloten. Dit akkoord liep tot en met 2011. In de tussentijd is er veel veranderd op de woningmarkt, is wet- en regelgeving verscherpt voor corporaties en zijn de investeringsmogelijkheden afgenomen. Dit alles zorgde ervoor dat de samenwerking opnieuw bekeken moest worden, het STRAK is  immers afgelopen. Het Strategisch Akkoord 2012-2015 vernieuwt de samenwerking onder de gegeven omstandigheden. Gezamenlijke ontwikkelingen vinden hierbij in de toekomst plaats op basis van gelijkwaardig partnerschap.

Deel deze pagina