Impasse Nedinsco duurt voort

Publicatiedatum: 10-08-2009

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van het voormalige Nedinsco-complex. De second opinion die de gemeente liet uitvoeren heeft geen argumenten opgeleverd die ontwikkeling en restauratie op kosten en risico van de woningstichting, dichterbij brengen. Lees verder.

Second opinion lost niets op
Het fabriekscomplex waar voorheen het bedrijf Nedinsco gevestigd was, staat al enkele jaren leeg. Een gedeelte van het complex heeft een rijksmonumentale status. In het Strategisch Akkoord (STRAK) van oktober 2007 hebben de gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick, binnen een aantal randvoorwaarden, afspraken gemaakt over restauratie en herbestemming. De ambitie van beide was het rijksmonumentale deel te behouden.
Uit het onderzoek van de woningstichting is gebleken dat bij volledig behoud van het rijksmonumentale deel de afgesproken onrendabele top (verlies), ten laste van de woningstichting, overschreden wordt. Dit zit vooral in de kosten van toekomstig onderhoud en in de grote risico’s vanwege het ontbreken van een publieke functie. Nu voor de woningstichting totaal behoud financieel niet haalbaar is en een adequate functie voor het complex ontbreekt, ziet de woningstichting nog wel de mogelijkheid om de meest sprekende rijksmonumentale bouwdelen voor de toekomst te bewaren. Dit zijn de Nedinsco-toren en de achterliggende machinehal. NedinscoDoor deze terug te brengen in de oorspronkelijke staat van begin vorige eeuw en de toren niet te voorzien van woon- en/of kantoorfuncties, ontstaat een zeer bijzonder cultuur-historisch object in het verder moderne, geheel uit nieuwbouw bestaande, Maaswaard. Dit alternatief voorkomt ook dat er voor het totale Nedinsco-gebouw (tegen de markt in) bestemmingen gezocht moeten worden.
Op 4 februari 2009 heeft Woningstichting Venlo-Blerick aan de gemeente dit voorstel voorgelegd. De gemeente heeft daarop besloten een second opinion te doen, die inmiddels is afgerond.
De second opinion heeft de gemeente, volgens een Raadsinformatiebrief van 30 juli 2009, gesterkt in haar opvatting dat volledige restauratie en herbestemming mogelijk is.

De second opinion en de samenwerking in het afgelopen half jaar, hebben echter voor de woningstichting geen argumenten opgeleverd die de ontwikkeling en restauratie van het totale rijksmonument, op kosten en risico van de woningstichting, dichterbij brengen.

Niettemin heeft de gemeente Venlo Woningstichting Venlo-Blerick uitgenodigd om in september te bezien of een gezamenlijk realiseringsplan nog tot de mogelijkheden behoort.

Second opinion
De second opinion gaat, in tegenstelling tot het gedegen onderzoek van de woningstichting, niet in op de werkelijke problematiek. Naar de toren is in de second opinion zelfs in het geheel niet gekeken! Het werkelijke probleem zit hem in de toekomstige hoge onderhoudskosten van het slechte beton, bij hergebruik van het gebouw. In de second opinion is uitsluitend, vanuit constructief oogpunt, geconstateerd dat het gebouw, na reparatie van het beton, herbestemd kan worden. Er is echter geen rekening gehouden met de, vooral bouwfysische, eisen die bij een herbestemming aan een gebouw gesteld worden. Zo vereist een goed binnenklimaat een isolatie van het gebouw. Voor een duurzaam behoud dient de isolatie aan de buitenzijde te worden aangebracht. De betonconstructie van het gebouw moet dan aan de buitenzijde “ingepakt” worden. Gebeurt dit niet en wordt gekozen voor een isolatie aan de binnenzijde, dan zal het beton weer snel nieuwe dure reparaties nodig hebben. De kosten van duurzaam beheer worden voor de woningstichting dan onverantwoord hoog en passen niet meer binnen de gemaakte afspraken uit het STRAK. De woningstichting moet dan afhaken. Kernpunt voor de woningstichting is een duurzaam beheer met normale onderhoudskosten op basis van een Nedinscokwaliteitsinvestering nu, en een robuuste, goed bij het monument passende, publieke of maatschappelijke functie. De stellers van de second opinion zijn daar geheel aan voorbij gegaan.

Voorts wordt in de second opinion te gemakkelijk gezegd dat het complex herbestemd kan worden voor 3.000 m2 kantoren (die de gemeente dan overigens wel voor 10 jaar moet huren) en 60 woningen. Aan deze functie-invulling zou een “markttoets” ten grondslag liggen (?)

In de second opinion wordt ook voorbijgegaan aan het feit dat woningen in het Nedinsco-complex de monumentaliteit aantasten, vanwege de noodzakelijke aan te brengen woon- en (brand)veiligheidsvoorzieningen. Als de second opinion gevolgd wordt, dreigen er straks galerijen, brandtrappen, balkons, zonneschermen, et cetera te komen. In de plannen van de woningstichting zou de toren in oorspronkelijke staat teruggebracht worden, zodat recht gedaan wordt aan het rijksmonument en dit veel meer als bijzonder cultuur-historisch object in Maaswaard zal opvallen. Ook de woningstichting had plannen voor woningen. Dat waren er echter veel minder (25) en deze zouden nieuw gebouwd worden, passend, maar los van de te behouden delen van Nedinsco.

Tenslotte zijn de punten die in februari door de gemeente nog nader ingevuld moesten worden, zoals het vinden van een robuuste, publieke functie, blijven liggen.

RaadsinformatiebriefNedinsco impasse
De door de gemeente naar buiten gebrachte informatie in de Raadsinformatiebrief, wekt de indruk dat de second opinion zou aantonen dat totale restauratie haalbaar is. De woningstichting denkt daar duidelijk anders over. In de second opinion wordt nergens aangegeven hoe de kantoor- en woonvoorzieningen in het gebouw ingepast worden, hoe het zit met de publieke functie, wie de investeringen voor haar rekening gaat nemen en wie de risico’s en kosten van toekomstig beheer gaat dragen.

Kortom, er is een half jaar gedaan over een second opinion die weinig voorstelt en die een gezamenlijke oplossing verder weg heeft gebracht.

Deel deze pagina