Jaarverslag 2008

Publicatiedatum: 10-07-2009

Het jaar 2008 was een roerig jaar voor Woningstichting Venlo-Blerick. Afromingen door de overheid, stagnaties in de woningmarkt door de financiële crisis, het ingaan van het Strategisch Akkoord en het nieuwe ondernemingsplan, vele lopende projecten én natuurlijk de in 2009 verkregen Eretitel Venlonaer van ut Jaor 2008.

2008, een duur jaar
Het jaar 2008 was een roerig jaar voor Woningstichting Venlo-Blerick. Afromingen door de overheid, stagnaties in de woningmarkt door de financiële crisis, het ingaan van het Strategisch Akkoord en het nieuwe ondernemingsplan, vele lopende projecten én natuurlijk de in 2009 verkregen Eretitel Venlonaer van ut Jaor 2008.
De investeringen van de woningstichting in sociale woningbouw, in maatschappelijk vastgoed en in gebiedsgerichte stadsvernieuwing stagneerden in 2008 niet. Integendeel. De activiteiten van het Ondernemingsplan 2008 – 2011 en van het Strategisch Akkoord 2007 – 2011 (STRAK) met de gemeente Venlo waren volop in uitvoering.
In 2008 hebben we ruim 600 huishoudens in Venlo passende woonruimte kunnen bieden. Er is geen woningtekort in de stad, eerder een beginnende leegstand. De behoefte aan woningen in Venlo is naar onze mening lager dan het ambitieuze bouwprogramma van de gemeente. Betaalbare woningen voor starters en aangepaste woningen voorjaarverslag 2008 ouderen hebben volop aandacht. De in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten laten dit reeds zien.
Het jaarverslag van de woningstichting kunt u hier downloaden. Enkele belangrijke aandachtspunten uit het jaarverslag treft u hieronder aan.
 
Belangrijke prestaties 2008
Woningen
• Woningstichting Venlo-Blerick heeft op 31-12-2008 7.204 woningen en 992 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer.
• In 2008 verhuurde de woningstichting 622 woningen (exclusief nieuwbouw).
• In 2008 leverde de woningstichting 70 nieuwe huurwoningen op. In de periode 2009-2012 worden nog eens circa 580 (huur)woningen opgeleverd.jaarverslag 2008
• In 2008 werden 98 bestaande huurwoningen verkocht. •In 2008 zijn 232 huurwoningen gesloopt. In de periode 2009-2011 worden nog eens 190 woningen gesloopt.
De klant
• Woonlasten: Eind 2008 had Venlo-Blerick 6.790 woningen met een sociale huurprijs onder de huurtoeslaggrens . In 2008 was 96% van de kernvoorraad verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000 per jaar.
• Specifieke klantgroepen: Het aantal wooneenheden voor specifieke klantgroepen is in 2008 met 21 toegenomen tot een totaal van 321.
• Maatschappelijke opvang: In 2008 is een regionaal Kompas opgesteld tussen de woningstichting, gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen ten behoeve van de maatschappelijke opvang. In 2008 is de woningstichting eveneens gestart met een opvanghuis voor het Leger des Heils (Domus) in Venlo-Zuid.
• Klanttevredenheid: De gemiddelde klanttevredenheid in 2008 over de gemeten processen bedraagt 7,6.
Prestaties stadsvernieuwing
• Venlo-Noord:jaarverslag 2008
Fase 1 van de stadsvernieuwing werd begin 2009 afgerond.
In 2008 was de concept-visie gereed voor de 2e fase van de stadsvernieuwing (het gebied ten noorden van de Karbindersstraat.)
• Venlo-Zuid:
In 2008 is gestart met de plannen voor aangekochte particuliere panden aan de Kerkhofweg. Met dit project sluit de woningstichting de stadsvernieuwing Venlo-Zuid (voorlopig) af.
•Venlo-Oost:
In Venlo-oost wordt de stadsvernieuwing gecontinueerd. In 2008 werden de 135 witte woningen incl. de omgeving gerenoveerd. De Bremflats werden gesloopt ten behoeve vans seniorenwoningen, appartementencomplex ’t Rienke en panden aan de Casinoweg werden gesloopt. Er werden plannen gemaakt voor een Multifunctionele Accommodatie Op de Berg. Het project Sociale Stijging in de Ruit werd opgestart en het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw Park Rijnbeek kwam gereed.
•Venlo-Centrum:
Q4: De realisatieovereenkomst fiche Bergstraat is in 2008 ondertekend, acties voor fysieke ingrepen in gebied fiche Bergstraat zijn in 2009 gestart.
Kloosterkwartier: In 2008 zijn gerealiseerd: Hospice, Toon Hermanshuis, grandcafé, kloosterwoningen, huisvesting gemeentelijk stadsmanagement en winkel VVV.
CO2-uitstoot
De CO2-uitstoot is in 2008 verminderd met 4,34% (het doel was een vermindering van 2%)
Financiële situatie
Jarenlang is het vermogen van Woningstichting Venlo-Blerick, door een stijging van vastgoedwaarde en door stabiele opbrengsten uit woningverkoop, gegroeid. Een forse inzet van ons vermogen voor concrete activiteiten en investeringsprojecten was dan ook mogelijk. In het Ondernemingsplan en in het Strategisch Akkoord (STRAK) met de gemeente Venlo, zijn de plannen met harde cijfers benoemd. De financiële weerslag wordt in het jaarverslag onmiskenbaar duidelijk. Het vermogen teert in door het negatief bedrijfsresultaat in 2008 van € 13,9 miljoen. Directe oorzaak hiervan zijn de hoge onrendabele toppen en tekorten op respectievelijk nieuwbouw- en stadsvernieuwingsactiviteiten. Met het STRAK is een maximale inzet getoond.
Daarbij komen nog de afromingen van de overheid (Vogelaar-heffing en de “winst”- belasting op verliesgevende projecten), samen goed voor circa 2,5 miljoen euro per jaar. Aan de opbrengstenkant is er het inflatievolgend huurbeleid dat de kostengroei niet bijhoudt, en dus vroeg of laat tot ernstige frictie zal leiden.
Hoewel de woningstichting uiteraard rekening gehouden heeft met bovenstaande en zij financieel gezond is, zal zij de komende jaren wel rustiger aan moeten doen. De conclusie is dan ook dat de investeringen in renovaties van woningen, in grote stadsvernieuwingsprojecten en in nieuwbouw, de komende jaren (in evenredigheid met het verlies aan middelen) verminderd moeten worden.

Deel deze pagina