Passend alternatief voor woningzoekenden en statushouders Venlo in de maak

Publicatiedatum: 14-07-2016

De flats aan de Stadhoudersstraat worden niet ingezet voor de huisvesting van statushouders. Op korte termijn wordt er gestart met het ontruimen en slopen van de flats. Op de vrijgekomen locatie worden dit jaar nog circa 50 nieuwe woningen, bedoeld voor sociale huur, gebouwd.

Daarnaast worden elders in de gemeente volgend jaar nog eens circa 50 woningen gerealiseerd. Dat hebben de gemeente Venlo, de provincie Limburg en Woonwenz vandaag met elkaar afgesproken. De gemeente en de provincie (vanuit de toezichthoudende rol) gaan er met de toevoeging van deze woningen én andere initiatieven vanuit dat de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet in gevaar komt.  

Het huisvesten van statushouders is een wettelijke verplichting van de gemeente. Corporaties faciliteren de gemeente doorgaans met het inlossen van die taak. Voor Venlo bedraagt de resterende taakstelling in 2016 207 statushouders: deze taakstelling wordt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar door de gemeente gehaald. Over het initiële plan voor de Stadhoudersstraat is de afgelopen maanden door het college van de gemeente Venlo en de woningcorporaties overeenstemming bereikt. Die plannen stuitten echter op verzet in de gemeenteraad, waardoor deze nu geen doorgang kunnen vinden. Maar er is nu een oplossing gevonden die op korte termijn gerealiseerd wordt.

Uitstel onwenselijk voor leefbaarheid
Het substantieel lagere aantallen in de flats aan de Stadhoudersstraat huisvesten is geen alternatief. De nieuwbouwplannen die na de sloop van de Stadhoudersstraat op locatie kunnen worden verwezenlijkt, gaan immers al uit van ongeveer 50 woningen voor de reguliere woningvoorraad. De totale voorraad voor de veel gevraagde sociale (eengezins)woningen neemt daardoor toe. Spreiding van statushouders is dan ook beter mogelijk. Dat zal echter niet genoeg zijn om op korte termijn verdringing op de woningmarkt volledig te voorkomen.

De leefbaarheid en veiligheid in Blerick komt door het langer leeg laten liggen van de flats alleen maar verder onder druk. Ook blijven de inwoners van Blerick in onzekerheid zitten wat niet wenselijk is. Daarop hebben we een aanvraag voor een sloopvergunning bij de gemeente Venlo ingediend. De gemeente zal ervoor zorgen dat deze procedure zo snel mogelijk doorlopen wordt. Dit draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid van dat deel van Blerick. De huidige bewoners zijn inmiddels geïnformeerd.

Limburgs Maatwerk noodzakelijk
Het is van belang om na te denken over alternatieven om de woningvoorraad te vergroten, zonder dat er op langere termijn vanwege de bevolkingskrimp leegstand dreigt: Limburg bouwt niet voor leegstand. Alleen door een goede en soepele samenwerking kan de wettelijke taakstelling voor statushouders gehaald worden en de wachttijden voor onze nieuwe huurders mogelijk worden beperkt. Die samenwerking en het zoeken naar creatieve oplossingen zijn de kernwaarden van het provinciale plan ‘Limburgs Maatwerk’, waarin vastgelegd is dat betaalbaar wonen voor iedereen – reguliere woningzoekenden en statushouders – binnen bereik moet zijn.

Deel deze pagina