Sociale Stijging De Ruit van start

Publicatiedatum: 22-04-2009

Woningstichting Venlo-Blerick is samen met de gemeente Venlo een uniek project gestart in de buurt De Ruit. Het project heeft als doel om sociale stijging bij de bewoners te realiseren en om de samenhang en leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Gemeente en woningstichting starten uniek project
De gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick zijn onlangs gestart met het project “Sociale stijging” in het gebied De Ruit in Venlo-Oost. De Ruit is het gebied tussen de Groenveldsingel, Kaldenkerkerweg, Kapelaan Nausstraat en Leutherweg.

Wijkfoto
In de periode 2003/2005 heeft de gemeente in samenspraak met vele partners, waaronder de woningstichting, een wijkfoto opgesteld voor Venlo-Oost. Voor de buurt Leutherberg, waarin het gebied De Ruit ligt, bleek dat er sprake is van een afname van senioren, te Sociale Stijging De Ruitweinig speelgelegenheden, lage waardes van de woningen en zeer lage inkomens.

Besloten is om het imago van de buurt te verbeteren en de buurt te veranderen in een levensloopbestendige buurt voor lagere en middeninkomens. Er is inmiddels op het gebied van leefbaarheid en handhaving al het een en ander gebeurd in de Ruit. Daarnaast wordt er met bewoners individueel gesproken om sociale stijging te realiseren.

Sociale stijging
De bedoeling van sociale stijging is om de bewoners te helpen met het stijgen van één of meer treden op de Sociale Stijging De Ruitmaatschappelijke ladder. Om dat te bereiken zijn sinds maart twee projectmedewerkers op pad om bij mensen thuis over diverse zaken te praten. In totaal worden zo’n 350 huishoudens bezocht, waarbij alle leden van het gezin, dus ook de kinderen, worden geïnterviewd. Hulp op maat wordt geboden bij vragen over wonen, leren, opgroeien, werken, integratie, veiligheid, opleiding, gezondheid, gebruik van aanwezige faciliteiten en financiële positie. Zo nodig vinden er een of meerdere herbezoeken plaats. De individuele trajecten worden als dat nodig is door een case-verantwoordelijke bewaakt. Aan het project nemen naast de gemeente en de woningstichting ook GGZ, GGD, Stichting Wel.kom en de politie deel. Afgesproken is dat de partners hulpaanvragen uit de Ruit met voorrang behandelen. Door deze samenwerking komen de bewoners direct op de juiste plek terecht en kunnen ze snel geholpen worden.

Sociale cohesie
Naast de aanpak van deze individuele trajecten is het ook de bedoeling dat de betrokkenheid op straat- en buurtniveau toeneemt. Te denken valt aan inzet in en voor de buurt, de relatie met de buren, vrijwilligerswerk, et cetera. Sociale Stijging De Ruit
In dit kader zijn al eerder initiatieven ontplooid, zoals de inzet van buurtcoördinator Bart Linders van Woningstichting Venlo-Blerick. De buurtcoördinator heeft een eigen kantoor in een woonhuis in de wijk en heeft samen met bewoners diverse activiteiten georganiseerd, zoals het opknappen van tuinen, het opschonen van achterompaden, straatspeeldagen en de wekelijkse inzet van een groepje kinderen uit de wijk dat de straten schoonhoudt (de Wildcats).

Wat willen we bereiken?
Doel is om 70% van de huishoudens deel te laten nemen aan een huiskamergesprek. We gaan er vanuit dat minimaal 50% van de bezochte personen een hulpverleningstraject aangaan. We kunnen dan immers spreken van een behoorlijke participatie. Wat willen gemeente en woningstichting nu uiteindelijk bereiken?

  • De uitkomsten van de gesprekken in brede zin en de uitkomsten en werkzaamheden met het individu daarna, moeten leiden tot een sociale stijging van bewoners op het gebied van werk, opleiding, et cetera;
  • De input tijdens de gesprekken ten aanzien van het wonen kan zodanig zijn, dat er concrete aanknopingspunten ontstaan voor een toekomststrategie voor het vastgoed in De Ruit;
  • De cohesie (samenhang) in de buurt wordt verbeterd, waardoor huidige bewoners graag blijven en nieuwe bewoners graag komen.


Uniek projectSociale Stijging De Ruit
In verschillende grote steden in Nederland zijn eerder dergelijke sociale projecten gestart. Wat het project De Ruit in Venlo-Oost uniek maakt is dat er twee doelen worden nagestreefd. Het gaat niet alleen om het individuele sociale maatwerk, ook de sociale cohesie in de hele buurt wordt verbeterd. De gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick zullen zich samen met de bewoners de komende jaren dus hard gaan inzetten om het project te laten slagen.

 

Deel deze pagina