Tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gestart

Publicatiedatum: 23-08-2012

Met de sloop van diverse verouderde woningen en het opstarten van de aanbesteding voor de bouw van nieuwe woningen, heeft Woonwenz een start gemaakt met fase 2 van de herstructurering van Venlo-Noord. In totaal moeten in het gebied ten noorden van de Karbindersstraat 182 sociale huurwoningen plaatsmaken voor nieuwe huizen. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht.

Minder stenen, meer groen
Er wordt al enige tijd achter de schermen gewerkt aan plannen voor de tweede fase van de herstructurering van Venlo-Noord. Sinds dit voorjaar is een zichtbare start gemaakt met de sloop van zo’n 25 leegstaande woningen. Om leefbaarheidsredenen heeft Woonwenz besloten om telkens wanneer er een hele rij woningen leegstaat, deze zo snel mogelijk te slopen. Uiteindelijk moeten alle 182 woningen plaatsmaken voor de gefaseerde bouw van nieuwe grondgebonden sociale huurwoningen. De nieuwbouwplannen gaan vooralsnog uit van circa 50 levensloopbestendige- en eengezinswoningen, primair bedoeld voor mensen die nu nog in de te slopen huizen wonen. De woningen komen in een parkachtige omgeving te liggen met veel ruimte tussen de woningen en parkeren op eigen terrein. Ondanks dat er minder woningen teruggebouwd dan gesloopt worden, denkt Woonwenz toch te kunnen voldoen aan de huidige én toekomstige vraag. Mocht blijken dat er behoefte is aan meer woningen, dan is er in de wijk nog voldoende ruimte om bij te bouwen. Woonwenz houdt hier in haar plannen rekening mee.Tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gestart

Bouwen voor de buurt
Momenteel werken drie aannemers in een zogenaamde ‘design & construct’ aanbesteding in samenwerking met eigen gekozen architecten aan een toekomstbestendig masterplan. Hun voorlopig ontwerp baseren zij op de uitgangspunten van Woonwenz, maar ook op de wensen van de huidige bewoners. Zij zijn namelijk de toekomstige huurders van de nieuwe woningen. De aannemers hebben samen met Woonwenz de afgelopen weken diverse overleggen gevoerd met onder andere de bewonerswerkgroep en het wijkoverleg. Woonwenz verwacht dit najaar drie uitgewerkte plannen met financiële paragraaf te kunnen beoordelen en één winnaar te kiezen die zijn ontwerp verder mag uitwerken en realiseren. Dit plan wordt ook aan alle bewoners gepresenteerd. De gemeente heeft enige tijd geleden al toegezegd de openbare ruimte rondom de woningen opnieuw in te richten. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gereed waarover de gemeenteraad in oktober een definitief oordeel velt.

Fase 2Tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gestart
Met de aanpak van het gebied ten noorden van de Karbindersstraat is de tweede fase van de herstructurering van Venlo-Noord ingegaan. Enkele jaren geleden rondde Woonwenz fase 1 af. In deze fase zijn in het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat vanaf de jaren negentig honderden woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De nieuwe woningen in fase 2 krijgen dezelfde hoge kwaliteit als de woningen uit fase 1, maar de herstructurering in zijn geheel is minder ingrijpend en omvangrijk. Woonwenz verwacht, als de procedures voorspoedig verlopen, in het najaar van 2013 te kunnen beginnen met de bouw van de eerste woningen en deze eind 2014 te kunnen opleveren. In 2017 wordt de herstructurering van fase 2 in zijn totaliteit afgerond.

Deel deze pagina