Visie Woonwenz op Arcen

Publicatiedatum: 08-04-2014

Aanstaande woensdag wordt in de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend waarin drie partijen vragen om de bouwstart van de MFA op het Ovaal in Arcen uit te stellen.

Woonwenz is geen partij in dit project, maar heeft enige tijd geleden een studie uitgevoerd voor Arcen. De politieke partijen die de motie indienen gaan woensdag eveneens verzoeken om Woonwenz deze studie in de gemeenteraad te laten presenteren. Om misverstanden over de rol van Woonwenz en de inhoud van deze studie te voorkomen, is hier onze reactie op bovenstaande te lezen.

Als gebiedsontwikkelende corporatie voert Woonwenz regelmatig studies uit voor wijken, stadsdelen en dorpskernen. Ook voor Arcen hebben wij enige tijd geleden een dergelijk onderzoek gedaan. Hierin beschrijven we onder andere de woningmarkt, ons woningbezit en de diverse bouwlocaties, maar we gaan ook in op zaken als demografische ontwikkelingen, het voorzieningenniveau, het winkelaanbod en diverse (andere) sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke aspecten. In het document hebben we ook signalen meegenomen die wij bij diverse Arcenaren opgehaald hebben. Het daaruit voortvloeiende document gebruiken wij als toetsingskader voor onze toekomstige plannen in het dorp.  

Een van de ruimtelijk-fysieke aspecten die aan bod is gekomen in onze studie, betreft de diverse lege panden en bouwlocaties in het dorp. In het onderzoeksdocument hebben wij globale ideeën benoemd die na uitwerking mogelijk een alternatief kunnen zijn voor een nieuw te bouwen MFA op het Ovaal. 

Wij hebben destijds met de gemeente Venlo onze onderzoeksresultaten en conclusies gedeeld. Het stadsbestuur heeft daarop aangegeven het reeds genomen raadsbesluit over de komst van de MFA op het Ovaal te volgen. Wij hebben hier uiteraard begrip voor en respecteren een democratisch genomen raadsbesluit. We hebben bovengenoemde ideeën dan ook niet verder uitgewerkt. Omdat wij verder geen rol hebben in de realisatie van de MFA, hebben wij ons vervolgens vooral geconcentreerd op ons eigen vastgoed en eigen (bouw)locaties in Arcen. De door ons uitgevoerde studie gebruiken wij daarvoor als kader. 

Inmiddels is bekend geworden dat er aanstaande woensdag door enkele politieke partijen een motie ingediend wordt om de bouwstart van de MFA uit te stellen. Deze partijen gaan het college van B&W eveneens verzoeken aan Woonwenz te vragen onze studie in de gemeenteraad te presenteren. Zoals gezegd is Woonwenz geen partij in het project MFA en respecteren wij de eerder gemaakte bestuurlijke keuze om het raadsbesluit uit te voeren. Omdat wij geen partij willen worden in een politieke discussie, zien wij vooralsnog geen rol voor ons weggelegd. Wij gaan er dan ook vanuit dat het project MFA zoals besloten uitgevoerd zal worden. 

Woonwenz is momenteel zelf doende met de planontwikkeling voor de J.H. Dunantstraat. Zoals eerder gecommuniceerd worden hier diverse verouderde seniorenwoningen gesloopt. Binnenkort verwacht Woonwenz haar ideeën voor deze locatie te kunnen presenteren. 

Deel deze pagina