Woonwenz blijft investeren

Publicatiedatum: 20-02-2013

In het onlangs gesloten Woonakkoord tussen het kabinet en D66, SGP en ChristenUnie is opgenomen dat de woningcorporaties een heffing oplopend tot 1,75 miljard per jaar aan het rijk moeten betalen om het gat in de rijksbegroting te dichten. Voor Woonwenz betekent dit een heffing oplopend tot 5 miljoen per jaar, omgerekend een verlies aan investeringskracht van 100 miljoen. Geld wat niet geïnvesteerd kan worden in de regio Venlo.

Hoewel de heffing dus een behoorlijke impact heeft op de investeringskracht, kiest Woonwenz er bewust niet voor om te bezuinigen op lopende projecten, de leefbaarheid of het onderhoud aan onze woningen. De bewoners van de wijken waar wij actief zijn en in de eerste plaats onze eigen huurders, mogen niet de dupe worden van dit rijksbeleid. Dat de meeste huurders evengoed last zullen krijgen van het Woonakkoord staat vast. Het kabinet wil namelijk nog dit jaar de huren (inkomensafhankelijk) verhogen met maximaal 4% plus inflatie. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat mensen die een duurdere woning kunnen betalen niet in een sociale huurwoning blijven wonen (het zogenaamde scheefwonen). Ook onze huurders krijgen hiermee te maken. De exacte huurverhoging per huishouden is afhankelijk van het inkomen, dus het is voor ons nog onduidelijk hoeveel extra huurinkomsten deze maatregel oplevert. Zeker is wel dat dit onvoldoende zal zijn om de jaarlijkse heffing te kunnen compenseren. Woonwenz zal dus hoe dan ook moeten bekijken waarop bezuinigd kan worden.

Geen bezuiniging op onderhoud en duurzaamheid
Onderhoud aan de woningen en de toepassing van energiebesparende maatregelen zijn zaken waar we zeker niet op willen bezuinigen, maar juist in blijven investeren. Ons kapitaal zit in ons vastgoed en ons bestaansrecht danken wij aan kwalitatief goede woningen in leefbare wijken. Het zou onverstandig zijn daar te snijden. Veel corporaties voelen zich gedwongen om zulke maatregelen te nemen, maar Woonwenz zal die weg zeker niet inslaan. Gebiedsontwikkeling in wijken waar wij bezit hebben, blijft een van onze pijlers. Zo kiezen we er bewust voor om de komende jaren op fysiek, maar zeker ook op sociaal vlak te investeren in het stadsdeel Blerick waar veel van onze woningen staan.

Plannen die reeds in voorbereiding zijn zullen dus gewoon uitgevoerd worden, maar nieuwe projecten worden in de toekomst wel schaarser. Vooral grote stadsvernieuwingsprojecten worden steeds moeilijker uitvoerbaar. De opwaardering van een gebied als Maaswaard bijvoorbeeld, met het prachtige Crescendo en de herbestemming van de Nedinsco Fabriek, is in de toekomst waarschijnlijk niet meer haalbaar.

Om ook op korte termijn de financiële situatie gezond te houden, bekijken we momenteel ook of de bedrijfslasten omlaag kunnen. Hoewel onze bedrijfslasten in verhouding tot andere corporaties al vrij laag zijn, proberen we door enkele slimme besparingen en wijzigingen in de organisatiestructuur met hetzelfde aantal personeelsleden zo efficiënt mogelijk te werken.

Investeren in plaats van heffen
Hoewel Woonwenz dus blijft investeren in Venlo en de regio, zal de stad het verlies aan investeringskracht natuurlijk wel gaan merken. Woningcorporaties investeren in tegenstelling tot projectontwikkelaars fors in de leefbaarheid van de wijken en pakken sterk onrendabele projecten op die anderen laten liggen. De mogelijkheden daartoe worden echter steeds minder. Het wrange is dat dit volgens ons onnodig is. Woonwenz heeft een belangrijke rol gespeeld in  een lobby om in plaats van alleen te heffen de corporaties te verplichten te investeren in hun vastgoed en in hun wijken. Indien de miljarden aan heffingsgeld worden betaald aan rente op een lening, kunnen de corporaties namelijk voor ongeveer 50 miljard investeren in het vastgoed en de wijken. Via de btw vloeit hiervan 2,5 miljard per jaar (vijf jaar lang) terug naar het Rijk. Daarbij komen nog extra opbrengsten via de loonbelasting en vennootschapsbelasting. Niet alleen levert dit investeringsscenario uiteindelijk een fors bedrag voor de Schatkist op, het zorgt er tevens voor dat corporaties hun vastgoed in de wijken vervangen, verbeteren en verduurzamen. Ook de noodlijdende bouwsector zal daarom zeker garen spinnen bij dit alternatief.

Dit plan is uiteindelijk door het nieuwe Woonakkoord van de baan. Het kabinet kiest voor een korte termijn benadering en de zekerheid van het heffingsmodel. Een gemiste kans volgens Woonwenz, voor alle corporaties in Nederland, voor de bouwwereld en zeker voor de wijken en haar inwoners.

Frank van Engelen
Directeurbestuurder

 

Deel deze pagina