Zes jaar succesvolle gebiedsontwikkeling in Venlo-Oost

Publicatiedatum: 04-03-2013

Onder de noemer “Venlo-Oost in de steigers” hebben de gemeente Venlo en Woonwenz de afgelopen 6 jaar op fysiek, maar zeker ook op sociaal vlak, hard gewerkt in Venlo-Oost. De leefbaarheid en veiligheid in de wijk zijn verbeterd en er zijn tal van bewonersinitiatieven van de grond gekomen. De gebiedsontwikkeling in de wijk loopt in deze vorm ten einde. Gemeente en Woonwenz maken de balans op.

Gevarieerde wijk vraagt diversiteit in gebiedsontwikkeling

In 2005 stelde de gemeente Venlo in samenwerking met Woonwenz de Wijkfoto Venlo-Oost op. Venlo-Oost was een gevarieerde, groene wijk, maar ook een wijk met leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Een wijk met een gebrek aan bepaalde typen woningen en voorzieningen en een openbare ruimte die verbeterd moest worden. Een jaar later werd officieel gestart met de gebiedsontwikkeling. De aanpak van Venlo-Oost is bijzonder door de grote variatie aan ingrepen, zeer afhankelijk van de buurt.

Een gebied waar fors is ingegrepen, is Vogelhut / Bloemenbuurt. De Bremflats hebben hier plaatsgemaakt voor grondgebonden seniorenwoningen. De 135 zogenaamde Witte Woningen zijn gerenoveerd en de openbare ruimte is  op hoogwaardige wijze opnieuw ingericht. De buurt biedt nu geschikte woningen voor zowel gezinnen met kinderen als senioren.

In de buurt Leutherberg is vooral op sociaal vlak geïnvesteerd. In het project Sociale Stijging zijn hier vele huishoudens thuis bezocht en geholpen met problemen op het gebied van inkomen, gezondheid, opvoeding, wonen en werk. Doel van het project was om mensen te laten ‘stijgen op de sociale ladder’ én om sociale cohesie in de buurt tot stand te brengen. Om die reden heeft Woonwenz ook al enkele jaren een buurtcoördinator in dienst die in de wijk een belangrijke rol speelt in de participatie van bewoners.

Weer een heel andere aanpak is gekozen voor de omgeving Rijnbeekstraat. In deze buurt realiseerde Woonwenz een geheel nieuw woongebied, Park Rijnbeek. Aan de overkant van de straat bouwde de gemeente samen met onderwijspartijen de Talentencampus.

Voorbeeldwijk

Inmiddels hebben gemeente en Woonwenz na zes jaar de balans opgemaakt. Hoewel de resultaten natuurlijk nooit een op een aan de gebiedsontwikkeling toe te schrijven zijn, is opvallend dat de wijk door de landelijke Leefbaarometer veel beter beoordeeld wordt dan zes jaar geleden. Ook scoort de wijk in de stadspeiling veel beter en is het aantal overlastmeldingen in de periode tussen 2009 en 2011 met maar liefst 37% gedaald. In diezelfde periode is de buurt Leutherberg, die een zeer negatief imago had, een stuk populairder geworden. Het aantal huuropzeggingen daalde van 11% naar 5%, terwijl het aantal reacties op vrijkomende woningen meer dan verdubbelde.

Belangrijker dan cijfers, is dat Venlo-oost inmiddels gezien wordt als voorbeeldwijk op het gebied van participatie van bewoners. Met hulp van gemeente, Woonwenz en andere instanties zijn diverse bewonersinitiatieven van de grond gekomen. Vrijwel iedere buurt heeft eigen bewonersgroepen die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun woonbuurt. Deze hoge mate van participatie heeft ertoe geleid dat er in Venlo-Oost verschillende projecten op het gebied van zorg en welzijn zijn  gestart én succesvol zijn geworden. Vooral het programma VenloDroom boekt veel successen. Deze pilot organiseert wonen, welzijn en zorg, middels diverse projecten, op een toekomstbestendige en laagdrempelige manier in de wijk. Zelfredzaamheid en zelfsturing staan daarbij centraal.

Blijvende aandacht

Hoewel de gebiedsontwikkeling nu ten einde komt blijven Woonwenz en de gemeente uiteraard in de wijk investeren. Met name op het gebied van leefbaarheid is blijvende aandacht cruciaal om het niveau op peil te houden. Er wordt momenteel een nieuwe aanpak voorbereid gebaseerd op de afspraken die de gemeente en de woningcorporaties met elkaar gemaakt hebben in het nieuwe Strategisch Akkoord (STRAK II). In de nieuwe aanpak is ook aandacht voor een aantal projecten dat nog niet is gerealiseerd. De uitvoering van de projecten MFA ‘Op de Berg’ en Marianumpark moeten namelijk nog starten. Woonwenz en de gemeente pakken deze twee projecten de komende tijd nog proactief op aangezien deze van groot belang zijn voor de leefbaarheid van de wijk. Bijzonder is dat in het project Marianumpark de bewoners zelf de regie hebben en de gemeente een faciliterende rol heeft. Deze aanpak past binnen de visie van VenloDroom en de raadswerkgroep Stad van Actieve Mensen.

In totaal investeerden gemeente en Woonwenz de afgelopen jaren zo’n 62 miljoen euro in de wijk. Daar zijn de projecten MFA en Marianumpark al bij opgeteld.

Deel deze pagina