Vacatures Contact

Verantwoording en toezicht

Wij onderschrijven het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur. Hieronder valt het integer en transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. De 'corporate governance structuur' van Woonwenz is gebaseerd op de Governancecode Woningcorporaties. Hieronder treft u diverse documenten aan, waarin de hoofdlijnen van de corporate governance structuur zijn vastgelegd.

Wij verwijzen tevens naar ons jaarverslag voor meer informatie over de governance-structuur en de omgang met belanghebbenden.

Mocht u van mening zijn onvoldoende in de gelegenheid te zijn gesteld om in gesprek met ons te treden over dit onderwerp, dan kunt u ons dit laten weten via onze klantenservice; infowoonwenznl of 077-389 31 31.

Corporate Governance

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen
Lees voor
Algemene inkoopvoorwaarden
Lees voor
Rooster van aftreden RcV 2021
Lees voor
Reglement audit commissie
Lees voor
Reglement Bestuur
Lees voor
Reglement Raad van Commissarissen
Lees voor
Reglement Selectie Remuneratiecommissie
Lees voor
Afschrift akte tot statutenwijziging 01-10-2018
Lees voor
Bezoldiging Directeur-bestuurder
Lees voor
Profielschets Raad van Commissarissen
Lees voor
Klokkenluidersregeling
Lees voor
Integriteitscode
Lees voor
Bevoegdhedenschema Woonwenz
Lees voor