Vacatures Contact
Over ons Wie is Woonwenz

Onze missie

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen in gevarieerde en duurzame wijken, in een vitale regio.

Goed wonen

Goed wonen betekent voor ons een passende woning in een prettige woonomgeving. Maatwerk bieden staat daarbij voorop. Wij investeren fors in nieuwbouw en in onderhoud van ons bestaand bezit en bevorderen door onze inspanningen op het gebied van leefbaarheid en stadsvernieuwing de kwaliteit van het wonen in (de regio) Venlo. Door onze intensieve betrokkenheid bij woonwijken, weten we wat er speelt en waar investeringen nodig zijn.

Betaalbaarheid

Als sociale verhuurder, verhuren wij het overgrote deel (meer dan 90%) van onze woningen onder de huurtoeslaggrens. Betaalbaarheid is voor ons een belangrijk thema. Wij houden de huurprijs zo laag mogelijk en investeren daarnaast fors in het terugdringen van de overige woonlasten. Dat doen we onder meer door het investeren in energiebesparende maatregelen, maar ook door bijvoorbeeld klein onderhoud dat eigenlijk voor rekening van de huurder is als extra service gratis uit te voeren.

Iedereen

Wij zijn er natuurlijk in de eerste plaats voor mensen met een lager inkomen. Onze sociale woningvoorraad voorziet daar in. Wij verhuren echter ook woningen in het middelhoge huursegment en bieden eveneens diverse woningen te koop aan. Daarnaast bieden wij, vaak in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen, ook huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Denk daarbij aan senioren of aan mensen met een geestelijke, psychische of lichamelijke beperking.

Gevarieerde wijken

Wij streven naar variatie in prijs en kwaliteit in onze woonwijken. Teveel van hetzelfde moet voorkomen worden. Als gebiedsontwikkelende corporatie kijken we ook nooit naar een project op zichzelf, maar altijd naar een totale buurt of wijk. Middels sloop, nieuwbouw, differentiatie in koop en huur, duurzaam onderhoud én leefbaarheidsingrepen investeren we voortdurend in de kwaliteit van de wijken waar wij bezit hebben. Hierin werken we altijd samen met bewoners, de gemeente Venlo en andere partners. Vanwege onze contacten met bewoners en netwerken met andere verwante organisaties, onze invloed op de samenstelling van buurten én onze investeringskracht zonder subsidieafhankelijkheid, vervullen wij een belangrijke rol waar het gaat om de verbetering van wijken.

Duurzame wijken

Wij investeren voortdurend in energiebesparende maatregelen, het reduceren van CO2-uitstoot en het toepassen van duurzame materialen. De komende jaren streeft Woonwenz naar het behalen van een gemiddeld B-energielabel voor haar huurwoningen. Duurzaamheid gaat voor ons echter verder dan dat. Wij investeren eveneens in de sociale duurzaamheid van onze wijken door het bevorderen van bewonersparticipatie en sociale samenhang tussen bewoners onderling en het bevorderen van sociale stijging van individuen. Wij participeren dan ook actief in diverse sociaal-maatschappelijke projecten, zoals de Sociale Wijkteams en de Huizen van de Wijk.

Vitale regio

Het woonklimaat wordt niet alleen door de kwaliteit van woningen en woonomgeving bepaald, maar ook door centrumvoorzieningen en in het algemeen door het economische, sociale en culturele imago van de stad en regio. Het imago van de stad moet bijdragen aan een goed gevoel van thuis zijn voor de mensen die er wonen en mensen van elders verleiden zich hier te vestigen. Daarom toetsen wij onze eigen activiteiten en onze support aan initiatieven van partners nadrukkelijk op de positieve effecten voor de sociale en culturele vitaliteit van de stad en regio. Hoewel Woonwenz van oudsher de gemeente Venlo als primair werkgebied heeft, investeren wij ook in de regio, zoals in de gemeente Horst aan de Maas en daar maken wij prestatieafspraken (Venlo en Horst aan de Maas) mee.

Woonwenz 2022-2025
Ondernemingsplan 2022-2025